Sponsored Links

NOD Constitution NL

De N.O.D. Statuten

 

Klik hier voor de gepubliceerde versie in het Belgisch Staatsblad.New Order of Druids vzw, afgekort N.O.D. vzw
[address redacted]

De ondergetekenden,

David Dom, [address redacted]
Jenni Heiden, [address redacted]
Hans Roggeman, [address redacted]

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstgevend oogmerk op te richten waarvan de statuten de volgende zijn:

 

TITEL 1. Benaming, zetel, doel, duur.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam New Order of Druids, vereniging zonder winstgevend oogmerk, afgekort N.O.D. vzw.


De vereniging draagt de naam New Order of Druids, vereniging zonder winstgevend oogmerk, afgekort N.O.D. vzw.

Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joris Helleputtestraat 34. Binnen België kan deze zetel verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering. Deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk neergelegd bij de griffie.

Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel de kunstzinnige, culturele, historische, emancipatorische en persoonlijke creativiteit van de mens, als individu of in groepsverband, te stimuleren, te bevorderen en te ontwikkelen. De vereniging stelt zich hierbij tot doel het uitdenken, produceren, verspreiden en ondersteunen van artistieke, socio-culturele, educatief vormende en spiritueel ontwikkelende activiteiten. (Dit door middel van het organiseren van workshops, cursussen, reenactments, tentoonstellingen, theater, manifestaties, voordrachten, het stimuleren van creativiteit, uitgave van o.a. dichtbundels, folders en culturele informatie, zonder dat deze opsomming beperkend is.)

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. De vereniging kan, om zijn doel te realiseren, inkomsten verwerven met activiteiten die kaderen in zijn doelstelling.

De vereniging kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen aan of samenwerken met andere verenigingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

TITEL 2. Leden.

Artikel 5.
De vereniging heeft effectieve leden, hierna genoemd lid of leden, tenzij anders vermeld, en toegetreden leden. Toegetreden leden kunnen ook steunende leden of ereleden zijn. Het leden aantal is onbeperkt. Toegetreden leden worden lid voor één jaar. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden door de Raad van Bestuur bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 6.
Er zijn minstens drie effectieve leden. Stichtende leden zijn effectieve leden. Stichtende en effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering en hebben stemrecht. Deze leden kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

De algemene vergadering is bevoegd voor de aanstelling van nieuwe effectieve leden. Elk kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend bij een lid van de algemene vergadering, en zal goedgekeurd worden bij een twee derden meerderheid, indien de meerderheid van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 7.
Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de raad van beheer en bedraagt maximum € 100,00. Het lid dat het jaarlijks lidgeld niet betaalt, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 8.
De stichtende en effectieve leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, zonder nochtans aanspraak te kunnen maken op het maatschappelijke bezit. Zij dienen dit te doen per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een twee derden meerderheid aan stemmen.

De ontslagnemende en in overeenstemming met de wet uitgesloten leden en de rechtsopvolgers van de overleden leden, hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

TITEL 3. Raad van Bestuur.

Artikel 9.
De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die gelijk welke functie kunnen aannemen die de raad van bestuur geschikt acht. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 10.
De leden van de raad van bestuur hebben, in opdracht van de raad van bestuur, recht op een onkostenvergoeding binnen de wettelijke forfaits. Ofwel kan worden gebruik gemaakt van een werkelijke onkostenvergoeding, aan de hand van geldige betalingsbewijzen. Enkel de kosten die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, niet degene die geen uitstaan hebben met de uitoefening van de bestuursfunctie.

Artikel 11.
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd. Hun mandaat eindigt bij afzetting of bij overlijden.

Een lid van de raad van bestuur kan ten allen tijde afgezet worden van zijn functie door de algemene vergadering en dit met een twee derden meerderheid aan stemmen, indien de meerderheid van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf zijn ambt beëindigen door de algemene vergadering hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 12.
De raad van bestuur vergadert minstens twee maal per jaar en verder indien nodig. Een verslag wordt opgemaakt en ondertekent door secretaris en voorzitter. Beslissingen worden genomen, indien minimum de helft van de bestuurders aanwezig is, met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 13.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake daden van bestuur en beschikking, noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, alsook alle bevoegdheden die niet aan de algemene vergadering zijn toegekend.

 

TITEL 4. Vertegenwoordiging.

Artikel 14.
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke handelingen. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts gebonden door de handtekeningen van voorzitter en secretaris. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere bestuurders voor de handelingen van het dagdagelijks bestuur.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf zijn ambt beëindigen door de algemene vergadering hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

TITEL 5. Algemene vergadering.

Artikel 15.
De algemene vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen door de raad van bestuur, minimum acht dagen op voorhand, op een door de raad van bestuur te bepalen datum, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Deze oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail, met in bijlage de dagorde voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, de begrotingen van het volgende jaar en de kwijting aan de bestuurders.

Elk lid, met uitzondering van de bestuurders, kan vertegenwoordigd worden door een volmacht op de algemene vergadering. Elk lid kan slechts één volmacht dragen.

De besluiten van deze vergadering worden in een register ingeschreven en ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 16.
De algemene vergadering is bevoegd voor:
1. De wijziging van de statuten;
2. De benoeming en afzetting van bestuurders;
3. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5. De goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
6. De uitsluiting van leden;
7. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen;
8. De bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging;
9. De ontbinding van de vereniging.

Artikel 17.
Iedere wijziging van de statuten zal zo snel mogelijk worden neergelegd bij de griffie. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder. Elke beslissing van de algemene vergadering wordt schriftelijk of per e-mail aan de effectieve leden en belanghebbende derden meegedeeld.

 

TITEL 6. Begrotingen, rekeningen.

Artikel 18.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Afwijking voor het eerste boekjaar; van de dag van oprichting tot 31 december van het daarop volgende jaar.

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

 

TITEL 7. Ontbinding, vereffening.

Artikel 19.
In geval van vereffening zal de raad van bestuur een vereffenaar of vereffenaars benoemen.

Artikel 20.
Bij ontbinding van de vereniging zal het netto, overblijvend actief, bij beslissing van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, overgemaakt worden aan een vereniging of organisatie met gelijkaardig doel.

De ontbinding van de vereniging kan slechts plaats vinden als twee derden van de leden aanwezig is en vier vijfde instemt met deze beslissing. Als het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, is een tweede algemene vergadering mogelijk, tenminste 15 dagen na de eerste algemene vergadering, die geldig beslist ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigers, terwijl de vier vijfde meerderheid der stemmen wel vereist blijft.

Artikel 21.
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk, en de aangepaste vzw-wet van 2 mei 2002.

Artikel 22.
Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering, in acht exemplaren, waarvan ieder lid een exemplaar ontvangt. Drie exemplaren zijn bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der besluiten van de algemene vergadering.

 

Gedaan te Antwerpen, 27 mei 2006.

 

David Dom, voorzitter                                  Jenni Heiden, secretaris                              Hans Roggeman, penningmeester

 


The New Order of Druids is affiliated with


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo