Sponsored Links

NOD Regulations NL

Het Huishoudelijk Reglement

NEW ORDER OF DRUIDS vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGETREDEN LEDEN

Toegetreden leden worden hierna vernoemd als “lid” of “leden” in dit reglement, en effectieve leden (vernoemd als “lid” of “leden” in de statuten) zullen telkens “effectief lid” of “effectieve leden” worden genoemd in dit reglement.

1. ALGEMEEN LIDMAATSCHAP

 1. Iedereen die de jaarlijkse bijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur, betaalt is toegetreden lid van de New Order of Druids vzw.  De Raad van Bestuur heeft evenwel het recht om een lid te weigeren, uit te sluiten of te schorsen; dit geldt ook voor gezinsleden van het lid of bezoekers.  Geweigerde, uitgesloten of geschorste leden en de erfgenamen van overleden leden, kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding, of terugvordering eisen van gedane betalingen of inbrengingen.  Leden hebben geenszins stemrecht binnen de vereniging.  Ze zijn uitgesloten van de volheid van het lidmaatschap van een effectief lid, zoals omschreven in de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering zoals vastgesteld in de statuten.  Lidgelden betaald aan de vereniging worden niet terugbetaald tezij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.
 1. Alle leden dien zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement opgesteld door de Raad van Bestuur.
 1. Alle leden worden geacht dat zij, indien zij deelnemen aan eender welke aangeboden dienst van de vereniging, dit op een constructieve manier doen en zich voornamelijk richten tot de doelstelling van het evenement of de dienst, en de vereniging.  Het is niet toegestaan storend te werken op eender welke manier.
 1. Er dient respect te worden getoond voor de andere leden, ongeacht of ze nieuw of ervaren zijn in het onderwerp aan de dagorde.
 1. De vereniging heeft het recht om elk lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen, en redenen hiervoor kunnen zijn:
  • Het niet opvolgen van de regels en reglementen van de discussie forums, resulterend in het verbannen worden van de discussie forums of de website.
  • Schenden van eender welk van de leden reglementen.
  • *Eender welke extreme of ongebruikelijke omstandigheden niet reeds van toepassing in bovenstaande redenen, zoals beslist op individuele basis door de Council of, indien nodig, door de Algemene Vergadering.
 1. Leden hebben het recht beroep te doen op de door de vereniging verstrekte diensten, in zoverre deze beschikbaar zijn.  Deze diensten zijn, afhankelijk van de aard, hetzij gratis, hetzij tegen vergoeding.
 1. De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onjuiste werking of niet-beschikbaarheid van de aangeboden diensten, als deze niet worden veroorzaakt door de vereniging of binnen haar macht ligt.  Een aankondiging van het platleggen van diensten omwille van het updaten van de N.O.D. website uitgevoerd door de vereniging zelf, zal worden gemaakt wanneer mogelijk.
 1. We erkennen dat alle Druïden een persoonlijke weg volgen en er sterke opinies op na houden.  Echter dienen alle debatten en discussies over alle onderwerpen op een respectvolle manier te worden gehouden.  Sektarisme of extremisme in eender welke vorm zal niet toegestaan worden en zal resulteren in uitsluiting van lidmaatschap.
 1. De naam “New Order of Druids” is neutraal en mag niet gebruikt worden om propaganda te maken voor andere doeleinden dan die van het agenda en de de doelstelling van deze vereniging, zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
 1. Het is ten strengste verboden om producten en diensten van de vereniging te verkopen met de bedoeling om persoonlijke winst te maken.  Gerechtelijke stappen kunnen en zullen eventueel worden ondernomen tegen eender welke persoon die hierop betrapt wordt.
 1. De vereniging erkent de vrijheid van keuze en wil van haar leden, maar kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor de individuele handelingen van haar leden.  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid valt terug op de officiële voogd van leden die minderjarig zijn in het land van verblijf.
 1. Illegale middelen worden door de vereniging in geen enkel geval aangemoedigd en toegestaan.  Zulke middelen zijn niet toegestaan op bijeenkomsten, evenementen, uitstappen of eender welke functies van de vereniging.
 1. De leden mogen zich op bijeenkomsten of evenementen laten vergezellen door hun gezinsleden indien deze gezinsleden inwonend zijn op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld. Deze gezinsleden dienen zich alsook te houden aan hetzelfde huishoudelijk reglement.
 1. Bezoekers die geen lid zijn of gezinslid zijn van een toegetreden lid, worden slechts toegelaten tot bijeenkomsten of andere evenementen, na toestemming van de Raad van Bestuur of het medewerkend lid belast met de leiding van het evenement.  Afhankelijk van de aard van het evenement, kan een bijkomende bijdrage gevraagd worden.
 1. De Raad van Bestuur of het medewerkend lid belast met de leiding van de activiteiten, heeft het recht om ten allen tijde een lid de toegang tot de locatie waar een door de vereniging georganiseerde activiteit plaats vindt te ontzeggen, of een lid te bevelen deze locatie onmiddellijk te verlaten.
 1. Leden hebben het recht gebruik te maken van de door de vereniging ter beschikking gestelde materialen, mits respectvolle behandeling van deze materialen. Indien een lid schade toebrengt aan het materiaal, wordt dit lid geacht deze schade te vergoeden.  Het is ten strengste verboden om het ter beschikking gestelde materiaal te verwijderen van de locatie waar de activiteit doorgaat, zonder toestemming van de Raad van Bestuur of het medewerkend lid belast met de leiding van de activiteit.  De leden worden geacht de locatie ter beschikking gesteld door de vereniging, in een zindelijke staat achter te laten.  Indien zij schade toebrengen aan de locatie, worden zij geacht deze te vergoeden.  Leden gooien geen afval op de grond, als een teken van respect en erkenning van hun milieu.
 1. Het is de leden verboden om materialen, publicaties en andere gegevens verkregen via de vereniging, op eender welke wijze dan ook te verspreiden, behoudens een voorafgaande schriftelijke bevestiging van de Raad van Bestuur.
 1. Eender welk vergrijp aan de reglementen kunnen mogelijk gerechtelijke gevolgen hebben aan het Gerechtshof van Antwerpen, België.
 1. Klachten met betrekking tot de werking van de vereniging of de door haar verstrekte diensten, kunnen door leden slechts overgemaakt worden aan een lid van de Raad van Bestuur.
 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden wanneer dit vereist is naar de mening van de Council of de Raad van Bestuur.
 1. Betwistingen met betrekking tot de rechten en plichten van de toegetreden leden, waarvoor noch de statuten, nog het huishoudelijk reglement een uitkomst of duidelijkheid biedt, worden beslecht door de Raad van Bestuur.

 

2. SOORTEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de vereniging omvat het volgende:

1.      Het gratis lid:

Het gratis lid betaalt geen lidgeld en kan gebruik maken van de gratis diensten aangeboden door de organisatie. Een gratis lid wordt alsook geacht om zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, behalve het betalen van het lidgeld. De duur van dit lidmaatschap is onbeperkt, tenzij de reglementen van de discussie forums niet in acht genomen worden.

2.       Het opgewaardeerde lid:

Een opgewaardeerd lid heeft dezelfde rechten en plichten als een gratis lid, maar betaalt daarboven het lidgeld, waarmee additionele toegang tot extra diensten van de vereniging bekomen wordt. De duur van dit lidmaatschap is de duur van de geldigheid van het lidgeld, tenzij de Raad van Bestuur het lid beslist te verwijderen.

3.       De moderator of operator:

Dit is een lid met de taak om te assisteren in het toezien op bepaalde diensten, zoals de discussie forums, de chatroom of de blog service. Dit kan door zowel een gratis als opgewaardeerd lid gedaan worden. Deze dienst wordt gratis uitgevoerd door de moderator, voor een onbepaalde duur, tot het lid ontslag neemt van de dienst, of de Council het lid de taak ontzegt.

4.       De mentor:

De mentor heeft als taak de begeleiding van de studenten in de Grove of Dana online school van de New Order of Druids.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het geven van puntenresultaten op taken van studenten die hen toegewezen werden, het aanbieden van behulpzame antwoorden, hulp aanbieden in geval van vragen, en het communiceren met de studenten via het internet.  Dit kan door zowel een gratis als opgewaardeerd lid gedaan worden. De mentor biedt deze gratis dienst aan, en voor een onbepaalde duur, tot het lid ontslag neemt van de dienst, of de Council het lid de taak ontzegt.  Zie de onderafdeling van de mentor reglementen.

5.       De Druïde Senator:

De Druïde Senator heeft als taak de leiding, of het assisteren ervan, over een lokale “grove”, aldus groepering, van de vereniging.  Dit kan enkel door opgewaardeerde leden gedaan worden, en wordt gratis gedaan.   Zie de onderafdeling van de Druïden Senaat reglementen.

6.       Het Council lid:

Het Council lid heeft als taak de diensten aan te bieden zoals overeengekomen binnen de Council, het stemmen op voorstellen waar nodig, inbreng aanbieden ten voordel van het bekomen van de doelstellingen van de organisatie, of deze te verbeteren. Dit kan gedaan worden door zowel een gratis als opgewaardeerd lid.  Deze dienst wordt gratis uitgevoerd door het Council lid, voor een onbeperkte duur, tot het lid ontslag neemt van de dienst, of de Council de taak ontzegt.  Zie de onderafdeling van de Council reglementen.

7.       De Raad van Bestuur en Algemene Vergadering:

Een gedetailleerde omschrijving over de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, met inbegrip van de effectieve leden, is te vinden in de statuten.

Alle leden worden geacht zich te houden aan de statuten en de reglementen.  Daarnaast kan de vereniging de titel van “Erelid” toekennen aan één van de leden van de vereniging.  De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, als effectieve leden, hebben de macht van het laatste woord indien nodig.

 

3. DISCUSSIE FORUM REGLEMENTEN

De volgende reglementen zijn van toepassing op alle leden, ongeacht hun lidmaatschapstatus, die de online diensten van de vereniging gebruiken.

 1. Het volgende is van toepassing op posts gemaakt op de discussie forums, de tekst in uw profiel, gebruikersnaam of handtekening.

1. Respect de andere leden, hun opinie en vrijheid.

2. Maak geen haatposts of vloeken.

3. Maak geen offensieve posts.

4. Post geen spam.

5. Post geen illegale, haat of pornografische afbeeldingen of ander materiaal, noch een link naar zulks.

6. Volg de instructies en verzoeken van de moderators wanneer nodig.

7. Kopieer geen informatie van de forums voor publicatie op andere websites of via gedrukte media, zonder voorafgaande toestemming.

Het niet nakomen van deze regels, en eventuele waarschuwingen hieromtrent, kan en zal resulteren in een permanente ban op uw account, en het blokkeren van uw account. We behouden ons het recht om een account onmiddellijk te bannen als er beslist wordt dat onmiddellijke actie nodig is.

 1. Gebruikersnamen die geregistreerd zijn zonder een aanvraagformulier, zullen worden verwijderd zonder waarschuwing.  Gebruikersnamen die geen enkele post gemaakt hebben gedurende de eerste 3 maanden na registratie, zullen worden verwijderd. In dat geval kan u zich opnieuw inschrijven, maar om uw gebruikersnaam te behouden, dient u tenminste éénmaal een post te maken binnen de eerste 3 maanden na registratie.
 1. U gaat akkoord om de instructies en beslissingen van de moderators en administrators van het discussie forum te volgen. Het niet opvolgen hiervan kan resulteren in het verwijderen of bannen van uw gebruikersnaam.
 1. Omwille van de real-time aard van dit discussie forum, is het onmogelijk voor ons om boodschappen te bekijken, of de inhoud ervan te bevestigen correct te zijn.  Onthoud dat we geen actief nazicht kunnen doen op de inhoud van, en niet verantwoordelijk zijn voor éénder welke boodschappen die gepost worden.  We verzekeren geen correctheid, volledigheid of gebruiksvriendelijkheid van eender welke boodschap, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.  De boodschappen drukken de persoonlijke opinie uit van de auteur van de boodschap, en daarom niet altijd de opinie van dit discussie forum of eender welke entiteit geassocieerd met dit forum.  Eender welk lid dat vindt een geposte boodschap bezwarend te zijn, wordt aangemoedigd ons te contacteren via email.  We hebben de mogelijkheid om bezwarende boodschappen te verwijderen, en zullen hieromtrent ons best doen, binnen een redelijke tijdspanne, als we beslissen dat verwijdering nodig blijkt.  Dit is echter een manueel proces, dus wees er van bewust dat we niet altijd onmiddellijk bepaalde boodschappen kunnen verwijderen of wijzigen.
 1. U gaat akkoord, door het gebruik van deze dienst, dat u dit discussie forum niet zal gebruiken teneinde materiaal te posten dat bewust vals en/of lasterlijk, niet accuraat, beledigend, vulgair, haatdragend, aanvallend, obsceen, profaan, seksueel georiënteerd, dreigend, de privacy van iemand anders binnendringend, of anderzijds offensief is en tegen regel en wet is.  U gaat akkoord geen materiaal te posten waarop auteursrechten bestaan, tenzij de auteursrechten in uw bezit zijn, of in die van het discussie forum.

 

4. MENTOR REGLEMENTEN

VERTALING KOMT NOG.

 

5. DRUÏDEN SENAAT REGLEMENTEN

VERTALING KOMT NOG.

 

6. LOKALE GROEPERING (NEMETON) REGLEMENTEN

1. Definitie van een Nemeton: 

 1. Een Nemeton is een orgaan dat mensen in levende lijve bij elkaar brengt, en  fungeert als vertegenwoordiger of geliëerde van de New Order of Druids. Een Nemeton ontwikkelt zijn activiteiten in bepaalde geografische locaties, taal- of specifieke interessegebieden.
 2. Een Nemeton baseert zich op de Druïdische/Paganistische principes met respect en verantwoordelijkheid voor al wat leeft.
 3. Een Nemeton streeft ernaar om ethisch bewustzijn mee te nemen in zijn bestaan.

2. Soorten Nemetons:

Er zijn twee soorten Nemetons. De eerste is een volle Nemeton (hierna gewoon “Nemeton” genaamd), de andere is een Geliëerde Nemeton(hierna Vernemeton genaamd)

3. Nemetons:

3.1   Vereisten om een Nemeton te vormen

De Nemeton leider is degene die de aanvraag voor de vorming van zijn/haar Nemeton indient, en om dit te kunnen doen moet hij/zij voldoen aan de volgende vereisten:

 1. De aanvrager moet minstens 21 jaar zijn.
 2. De aanvrager moet minstens 10 maanden lid zijn van de New Order of Druids. Hij/zij moet ook een Geüpgraded Lid of een Council Lid zijn van NOD. Als ze geen van beide zijn, en ze hebben de middelen niet om  hun account te upgraden, kunnen ze een “gesponsord lidmaatschap” aanvragen bij de Council, door een motivatiebrief te zenden. De Council zal hier dan over stemmen, en kan beslissen dat er een wederdienst verwacht wordt, zoals mentor worden, het schrijven van artikels voor het e-zine, moderatorschap op forums, enz.…
 3. De aanvrager moet tenminste over twee andere mensen beschikken, die in dezelfde regio wonen en bereid zijn om mee te werken in de Nemeton. Hij kiest dan welk lid “Assistent Leider” wordt. De “Assistent Leider” moet minstens 18 jaar zijn, (of ouder als de meerderjarigheidsleeftijd van het land van vestiging hoger is) en minstens 5 maanden lid zijn van NOD. Er zijn geen specifieke vereisten voor het derde lid. De aanvraag moet alle namen van deze leden bevatten.
 4. De Nemeton Leider en de Assistent Leider moeten een account hebben op de internationale NOD website, waar ze toegang zullen krijgen tot het Druid Senate forum. Er wordt van hen verwacht dat ze actief deelnemen aan dit forum.
 5. Een Nemeton Leider moet enige ervaring hebben in Keltische spiritualiteit, ofwel door het voltooien van één van de cursussen van de Grove of Dana Druid College, door de aanbeveling van zijn/haar mentor in  de cursus waar hij/zij momenteel aan werkt, door het “Advanced Placement Exam” af te leggen of door elke vorm van bewijs dat de aanvrager kan geven. Dit wordt dan bekeken en geëvalueerd door de Council.
 6. Over de Nemetonaanvraag wordt gestemd in de Council. Eens aangenomen bestaat de Nemeton officieel. Als de aanvraag geweigerd wordt krijgt de aanvrager een tweede kans  één maand na de eerste aanvraag. Een tweede aanvraag moet echter gestemd worden in de Druid Senate
 7. Na een proefperiode van drie maanden wordt de nieuwe Nemeton geëvalueerd.<


De Nemeton moet ook voldoen aan de volgende regels

 1. Er moet een geschikte naam gekozen worden voor deze Nemeton.
 2. Er moet een  beginselverklaring geschreven worden voor deze Nemeton.
 3. Er moet een geschikte locatie gevonden worden waar ontmoetingen plaats kunnen vinden, bij voorkeur een aparte ruimte die niet volzit met mensen die de samenkomst niet bijwonen.
 4. De Nemeton moet een bepaalde juridische vorm hebben waardoor hij geïdentificeerd wordt als een organisatie die op zichzelf kan bestaan. Dit kan in de vorm van een vzw of  een feitelijke vereniging. Commerciële organisaties zijn niet toegestaan.
 5. Nadat de aanvraag goedgekeurd is wordt van de Nemeton verwacht dat er een eigen bankrekening geopend wordt, en dat hiervan bewijsdocumenten aan de Algemene Vergadering voorlegt.

Al deze informatie moet bijgevoegd worden bij de aanvraag die de Nemeton Leider indient. Deze wordt geadresseerd aan de verantwoordelijke voor de Nemetons in de Council. De Council zal dan stemmen over de aanvraag, en eens goedgekeurd bestaat de Nemeton officieel. Als de aanvraag afgewezen wordt krijgt de aanvrager een tweede kans één maand na het resultaat van de eerste aanvraag. Een tweede aanvraag moet echter gestemd worden in de Druid Senate.  Na een proefperiode van 3 maanden wordt er een evaluatie van de nieuwe Nemeton gemaakt.

Als de aanvraag voor de Nemeton goedgekeurd is door de Council zal de Nemeton Leider een “startpakket” ontvangen.  Dit startpakket zal een certificaat bevatten dat zegt dat de Nemeton officieel erkend is door NOD. Het zal ook enkele NOD brochures bevatten, de NOD rituelen, 3 exemplaren van het Introductieboekje voor Leden (één voor elk van de eerste drie leden) en een Nemetonboekje,  dat verdere praktische informatie bevat over hoe een NOD Nemeton geleid wordt. Dit boekje zal beschikbaar zijn als een College cursus in de Grove of Dana, te vinden op de NOD website, waarvoor de Nemeton Leider zich kan inschrijven als hij of zij meer hulp wenst bij het opzetten van zijn/haar Nemeton.

Deze cursus is gratis en enkel voor Nemeton Leiders. Bijkomende brochures kunnen voorzien worden, in beperkte hoeveelheden, door NOD, maar extra exemplaren van het Introductieboekje voor Leden moet de Nemeton betalen.


3.2. Nemeton Reglementen

1. De Nemeton zal  allereerst in zijn eigen naam werken wat financiële, juridische of officiële correspondentie betreft. Hij moet echter in alle publiciteit duidelijk maken dat het een Nemeton van de New Order Of Druids betreft,  inclusief het gebruik van het officiële NOD logo. Het officiële NOD logo moet op alle boekjes, brochures, website, enz. te zien zijn maar de Nemeton mag hiernaast ook zijn eigen logo gebruiken.
2. De Nemeton moet de reglementen volgen die op de New Order of Druids zelf van toepassing zijn.
3. De Nemeton moet ten aller tijden een op zichzelf staande organisatie zijn, met uitzondering van de Mothergrove die direct onder de NOD vzw/npo functioneert.
4. Een Nemeton dient standaard een open groep voor alle mensen te zijn. De Nemeton Leider heeft echter de vrijheid om activiteiten te organiseren die enkel voor een gesloten groep toegankelijk zijn (bv. door verplichte voorafgaande inschrijving). Dit geeft de Nemeton Leider de vrijheid om bepaalde aspecten gesloten te maken (bv. een studiegroep bijeenkomst) terwijl de Nemeton op zich wel open blijft.
5. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de Nemeton Leider een verzoek indienen om van zijn Nemeton een "gesloten" groep te maken, door dit verzoek met motivatie argumenten in te dienen bij de Council.
6. De Nemeton Leider heeft het recht om een lid of bezoeker de toegang te ontzeggen tot een activiteit, indien deze persoon de activiteit, Nemeton Leider of andere aanwezigen ernstig verstoort.  Indien een persoon permanent toegang wordt geweigerd en zijn lidmaatschap wordt opgeheven door de Nemeton, dient dit te worden gerapporteerd in de hiervoor topic in de Druid Senate. Deze actie vereist geen toestemming van de Druid Senate of Council, maar kan verworpen worden indien de Druid Senate dit verzoekt en indien hiervoor een meerderheidsstemming van meer dan 50% wordt behaald.
7. Wanneer een persoon permanent geweigerd wordt in een Nemeton, zijn andere Nemeton of Vernemeton Leiders niet verplicht om die persoon ook te weigeren, tenzij de redenen hiervoor ernstige illegale activeiten bevat.
8. Er moet een bankrekening geopend worden op naam van de Nemeton, en de drie belangrijkste leden moeten hier toegang tot  hebben. Een bewijs hiervan moet op papier gevraagd worden aan de bank en bezorgd worden aan de Algemenen Vergadering van NOD. Het is de verantwoordelijkheid van de Nemeton Leider om de Algemene Vergadering van NOD op de hoogte te brengen van eventuele latere veranderingen.
9. Als de Nemeton een vzw is, of een andere verenigingsvorm (behalve commerciële verenigingen), moet de Nemeton Leider de officiële statuten afgeven, samen met het huishoudelijk reglement, aan de Algemene vergadering van NOD. Het is de verantwoordelijkheid van de Nemeton Leider om de Algemene Vergadering van NOD op de hoogte te houden van eventuele latere veranderingen.
10. De Nemeton kan beslissen lidgeld te vragen aan zijn leden, om noodzakelijke onkosten te dekken. Dit lidgeld is dan enkel geldig voor de  Nemeton in kwestie, en de prijs moet lager zijn dan de geldende bedragen voor een NOD lidmaatschap op de website. De Nemeton mag de inkomende lidgelden houden. Dit lidgeld is geen vervanging voor het NOD Geüpgraded Lidmaatschap  op de website, het geeft het lid geen bijkomend toegang tot extra online diensten, ook kan de prijs van het Nemeton-lidgeld niet afgetrokken worden van het NOD geüpgraded lidmaatschapslidgeld.
11.De Nemeton Leider moet eens per jaar een ledenlijst naar de Algemene Vergadering van NOD sturen. Minimum 3 leden zijn vereist, en de lijst moet ook  alle namen bevatten van alle leden die het lidgeld van de Nemeton betalen.
12. Als de Nemeton met betalend lidmaatschap werkt, kunnen ze het NOD Introductieboekje voor Leden gebruiken om aan de leden te geven, maar de Nemeton is verantwoordelijk voor het drukken en de drukkosten. Het is de Nemeton ook toegestaan om hun eigen Introductieboekje te schrijven, dat informatie kan bevatten over de Nemeton, plaatselijke legendes/mythen of ceremonies indien van toepassing, enz. … Als zo’n boekje gemaakt wordt moet de Nemeton minstens 1 gratis exemplaar bezorgen aan de Algemene Vergadering van NOD.
13. De Nemeton kan een tijdschrift uitgeven voor zijn leden indien hij dat wenst. Dit is niet verplicht, maar het kan als de Nemeton Leider hiertoe beslist. De kosten zullen volledig gedragen worden door de Nemeton zelf. Als er zo’n tijdschrift uitgegeven wordt moet er 1 gratis exemplaar van elke editie bezorgd worden aan de Algemene Vergadering van NOD. Uitwisseling van artikels met de Oran Mór of andere Nemetontijdschriften kan besproken worden in de Druid Senate.
14. De Nemeton kan andere inkomsten verkrijgen door sponsoring, activiteiten of verkoop, om noodzakelijke onkosten te dekken. NOD zal waar mogelijk helpen deze evenementen te promoten, en zal ze in een algemene agenda plaatsen.
15. Als een Nemeton een activiteit organiseert (evenement, workshop, meditatie, ritueel, bijeenkomst…) waarvoor een toegangsprijs of deelnameprijs gevraagd wordt  van de leden, moet de Nemeton twee verschillende prijzen bepalen. De normale prijs is enkel voor Geüpgraded Leden van NOD die hun lidkaart kunnen voorleggen (en, indien van toepassing, voor leden die lidgeld betalen aan de Nemeton zelf), en een hogere prijs is voor niet-betalende leden. De Nemeton Leider mag zelf de exacte prijzen bepalen, zolang ze maar dit systeem volgen, zodat een betalend NOD lid een “korting” heeft op alle activiteiten in vergelijking met niet-betalende (gratis) leden. Alle inkomsten die uit deze toegangsgelden of deelnamegelden verkregen worden zijn voor de Nemeton, inclusief de hogere bedragen betaald door gratis leden.
16. De Nemeton kan geen geld vragen aan NOD om zijn activiteiten t betalen, behalve voor de jaarlijkse bijeenkomst (zie verder). Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan de vraag gesteld worden aan de Algemene Vergadering van NOD voor financiële ondersteuning, waarna de Algemene Vergadering van NOD zal beslissen of deze vraag aanvaard wordt of niet, en voor welk bedrag, afhankelijk van de omstandigheden.
17. Een sub-domein met webruimte zal berschikbaar gesteld worden aan de Nemeton Leider, waarop de website van de Nemeton moet komen. De Nemeton Leider is verantwoordelijk voor het online zetten, voor de inhoud en om hem regelmatig te updaten. Als de Nemeton Leider dit wenst kan er een basisinstallatie met Joomla gemaakt worden door NOD, maar de Nemeton Leider is verantwoordelijk voor het up to date houden van de software, net zoals voor back-ups van de bestanden en databases. Deze website kan informatie bevatten als de beginselverklaring, agenda, verslagen van voorbije evenementen en foto’s, contactinformatie, enz. …
18.De Nemeton moet minstens 4 bijeenkomsten per jaar houden, en deze bijeenkomsten moeten enige vorm van viering bevatten om de Keltische feesten te vieren, dat kan door rituelen of door iets anders (meditatie, workshop, …) Naast deze 4 bijeenkomsten moet de Nemeton minstens 2 algemene ledenbijeenkomsten of activiteiten organiseren. Het is toegestaan niet-Druïdische elementen van andere religies, culturen of tradities hierin op te nemen, als aangenomen wordt dat zij de spirituele ervaring van de leden kunnen verhogen en als er een verband is met de Keltische spiritualiteit.
19. Als er Druïdische rituelen uitgevoerd worden moet de Nemeton dezelfde basisstructuur gebruiken als de standaard NOD rituelen, wat het openen en het sluiten betreft, net zoals de uitvoering van het NOD Druid Prayer. De standaardrituelen kunnen ook gebruikt worden voor het middengedeelte van elk ritueel, maar de Nemeton Leider mag dit middengedeelte volledig aanpassen.
 20. Een Nemeton kan een studiegroep vormen voor de cursussen die in de Grove of Dana aangeboden worden. Een Leider moet echter zelf de Bardic Cours beëindigd hebben voor hij kan starten met een studiegroep. De cursussen zelf moeten gemaakt worden in de Grove of Dana als de student nadien met een volgende cursus wil starten. De plaatselijke studiegroep zal voornamelijk fungeren als bijkomende  begeleiding, verhoogde ervaring en als uitwisseling van ervaringen. Indien nodig kan er gevraagd worden dat de Nemeton Leider optreedt als een mentor, dit wordt dan gestemd in de College Faculty.
21. De Nemeton Leider maakt jaarlijks een gedetailleerd verslag op voor de Druid Senate over de activiteiten van de Nemeton (voorbije en toekomstige). Mocht de Senate niet akkoord gaan met een geplande activiteit of elk ander onderwerp, dan heeft de Nemeton Leider de mogelijkheid deze kwestie voor te leggen aan de Council, waar er dan over gestemd zal worden.
22. Van een Nemeton Leider wordt verwacht dat hij/zij regelmatig in de Druid Senate komt kijken, vooral omdat hij/zij de toelating heeft om te stemmen.
23. Als een lid zijn/haar account upgradet en verduidelijkt van welke Nemeton hij/zij lid is, zal de naam van de Nemeton ook op hun lidmaatschapskaart geplaatst worden. De lidmaatschapskaart voor Geüpgraded Leden is geldig in alle NOD Nemetons.
24. Een jaarlijkse “Nemeton Bijeenkomst” voor alle Nemetons moet georganiseerd worden, bijvoorkeur op een vaste datum. Elk jaar zal een andere Nemeton de gastheer zijn van deze Bijeenkomst, zoveel mogelijk in de volgorde dat nieuwe Nemetons zich aansloten bij NOD.  De Nemeton Leider beslist wat zijn organiserende  Nemeton qua activiteiten zal aanbieden. Alle NOD leden zijn welkom op deze Bijeenkomsten. De organiserende Nemeton mag een deelnameprijs hiervoor vragen, maar alle bedragen moeten democratisch blijven Deze Bijeenkomsten worden door de Nemetons per regio georganiseerd, met als voornaamste regio de Benelux. Andere regio’s kunnen later toegevoegd worden, wanneer er meer Nemetons in die landen bijkomen;  waarbij een contactpersoon zal worden aangeduid door NOD om alles te coördineren. De New Order of Druids zal een gedeelte van de kosten voor de organisatie dragen, op voorwaarde dat de originele facturen overgedragen worden aan NOD vóór de betaling gedaan is. Het maximumbedrag dat NOD besteedt aan deze Bijeenkomst is een jaarlijks budget dat bepaald wordt door de Council en goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering.
25. Voorafgaand aan de jaarlijkse Bijeenkomst moet er een jaarlijkse bijeenkomst gehouden worden exclusief voor de Nemeton Leiders  met de Council en/of Algemene Vergadering indien van toepassing. Tijdens deze bijeenkomst moet een algemene evaluatie gemaakt worden van alle lokale activiteiten en evenementen.


4. Geliëerden of Vernemetons

4.1 Vereisten om een  Vernemeton op te richten

De Vernemeton Leider moet diegene zijn die de aanvraag voor de oprichting van zijn/haar Vernemeton indient, en om dit te kunnen doen, moet hij/zij voldoen aan volgende reglementen:

1. De aanvrager moet minster 21 jaar zijn en een lid van de New Order of (gratis of geüpgraded).
2. De aanvrager moet tenminste over twee andere mensen beschikken, die in dezelfde regio wonen en bereid zijn om mee te werken in de Vernemeton. Hij kiest dan welk lid “Assistent Leider” wordt. De “Assistent Leider) moet minstens 18 jaar zijn, (of ouder als de meerderjarigheidsleeftijd van het land van vestiging hoger is) en minstens 5 maanden lid zijn van NOD. Er zijn geen specifieke vereisten voor het derde lid. De aanvraag moet alle namen van deze leden bevatten.

3. Over de Vernemetonaanvraag wordt gestemd in de Council. Eens aangenomen bestaat de Vernemeton officieel. Als de aanvraag geweigerd wordt krijgt de aanvrager een tweede kans  één maand na de eerste aanvraag. Een tweede aanvraag moet echter gestemd worden in de Druid Senate

4. Na een proefperiode van drie maanden wordt de nieuwe Vernemeton geëvalueerd.


De Vernemeton moet ook voldoen aan de volgende regels

 1. Er moet een geschikte naam gekozen worden voor deze Vernemeton
 2. Er moet een  beginselverklaring geschreven worden voor deze Vernemeton.
 3. Er moet een geschikte locatie gevonden worden waar ontmoetingen plaats kunnen vinden, bij voorkeur een aparte ruimte die niet volzit met mensen die de samenkomst niet bijwonen.
 4. De Vernemeton zal werken als een onafhankelijke organisatie die geliëerd is met NOD, en NOD kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van de Vernemeton. Commerciële organisaties zijn niet toegestaan.

Al deze informatie moet bijgevoegd worden bij de aanvraag die de Vernemeton Leider indient. De Council zal dan stemmen over de aanvraag, en eens goedgekeurd is de Vernemeton officieel geliëerd met NOD. Als de aanvraag afgewezen wordt krijgt de aanvrager een tweede kans één maand na het resultaat van de eerste aanvraag. Een tweede aanvraag moet echter gestemd worden in de Druid Senate.  Na een proefperiode van 3 maanden wordt er een evaluatie van de nieuwe Vernemeton gemaakt.


4.2. Vernemeton Reglementen

1. De Vernemeton zal  als eerste in zijn eigen naam werken wat financiële, juridische of officiële correspondentie betreft. Hij moet echter in alle publiciteit duidelijk maken dat hij verbonden is met de New Order of Druids als een Vernemeton,  net als in alle boekjes, brochures, website, enz.
2. De Vernemeton is ten aller tijden onafhankelijke organisatie, en NOD kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van de Vernemeton.
3. De Vernemeton kan geld verkrijgen uit eigen lidgeld, sponsoring of activiteiten en evenementen, en moet geen korting geven aan Geüpgraded NOD leden, tenzij de Vernemeton Leider beslist dit toch te doen. Als de  Vernemeton lidgeld vraagt, vervangt dit het lidgeld voor het Geüpgraded Lidmaatschap van NOD niet, en het geeft het lid ook geen toegang tot extra diensten op de website.
4. Als de Vernemeton met betalend lidmaatschap werkt, kan er beslist worden om het NOD lidmaatschapsboekje te geven aan hun leden, maar de Vernemeton staat zelf in voor het drukken en de drukkosten.
5. De Vernemeton kan een tijdschrift uitgeven voor zijn leden, indien gewenst. Als er zo’n tijdschrift uitgegeven wordt moet er één gratis exemplaar van elke editie aan de  Algemene Vergadering van NOD gegeven worden. Uitwisseling van artikels met de the Oran Mór of andere  Nemeton/Vernemeton tijdschriften kan aangevraagd worden bij de Council of de Druid Senate.
6. NOD zal waar mogelijk helpen bij het promoten van de evenementen die de Vernemeton organiseert, en ze toevoegen aan een algemene agenda.
7. De Vernemeton kan in geen enkele omstandigheid gelijk welke financiële steun vragen of ontvangen van NOD.
8.De Vernemeton is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van een eigen website, er wordt geen ruimte voorzien op de servers van NOD. Als de Vernemeton een website heeft, moet daarop een link geplaatst worden naar de officiële NOD website, NOD zal dan op zijn buurt een link plaatsen naar de Vernemeton.
9. De Vernemeton moet minstens  4 bijeenkomsten per jaar houden, dit kunnen rituelen zijn, of workshops of algemene bijeenkomsten. Ze moeten verband houden met spiritualiteit.
10. Als er Druïdische rituelen uitgevoerd worden mag de Vernemeton de structuur van de NOD rituelen gebruiken, maar hij is volledig vrij een complete andere structuur te gebruiken indien dit gewenst is.
11. Een Vernemeton kan een studiegroep vormen voor de cursussen die aangeboden worden in de Grove of Dana, net zoals voor cursussen van andere organisaties of groepen die niet verbonden zijn met NOD, zolang er  een verband is met spiritualiteit.
12.De Vernemeton Leider maakt elk jaar een evaluatieverslag op dat aan de  Druid Senate overgemaakt wordt.
13.Een Vernemeton Leider heeft geen toegang tot de  Druid Senate en kan niet stemmen over beslissingen, maar kan wel vragen dat aanvragen, vragen of opmerkingen binnen de Senate voorgelegd worden.
14. Een Vernemeton kan geen jaarlijkse “Nemeton Bijeenkomst” organiseren, maar is welkom deze bij te wonen.
 

7. COUNCIL REGLEMENTEN

 1. Alle Council leden hebben de verantwoordelijkheid om de gaande discussies in de Council op te volgen op regelmatige basis. Onder “regelmatige basis” wordt begrepen dat dit minstens eenmaal per week of meer gebeurt.
 2. Alle Council leden hebben de verantwoordelijkheid om hun toevoegingen, opinies en suggesties in gaande discussies te uiten, waar dit van toepassing en gepast is.
 3. Een lid van de Council moet de leeftijd van minimum 18 jaar hebben.
 4. Alle zetelende Council leden beslissen, bij gewone meerderheid van stemmen, wie wordt uitgenodigd om Council lid te worden, en welke kandidaturen om toe te treden tot de Council worden goedgekeurd.
 5. Leden van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Bestuur, zijn automatisch Council leden gedurende de ganse periode van hun mandaat. Indien zij ontslag nemen uit eendere welke van deze posities, vervalt ook automatisch hun lidmaatschap in de Council, tenzij de Council beslist bij gewone meerderheid van stemmen om hun lidmaatschap in de Council te verlengen.
 6. Elke stemming die is geopend voor een beslissing, duurt standaard 7 dagen tenzij een langere periode gevraagd wordt. Na 7 dagen wordt de stemming gesloten en de meerderheid der stemmen is beslissend. Als, bijvoorbeeld 8 mensen van de 12 een stem uitbrengen, dan is enkel een meerderheid van 5 stemmen nodig om tot een beslissing te komen. Van zodra 7 mensen een stem eenvormige stem hebben uitgebracht is de beslissing definitief aangezien de meerderheid van meer dan 50% dan behaald is, en de stemming dus vroegtijdig kan worden afgesloten.  De stemming kan alsook vroegtijdig worden afgesloten als alle Council leden in minder dan 7 dagen hun stem al hebben uitgebracht. Eender welke stem uitgebracht na de termijn van zeven dagen (of andere tijdspanne indien dit overeen gekomen is) heeft geen invloed meer op de beslissing.
 7. Elke beslissing moet meer dan 50% behalen van de stemmen.
 8. Phoenix, als NOD stichter, is de permanente voorzitter van de Council. Deze positie betekent dat hij ook slechts één stem heeft in elke stemming, maar indien de stemming op exact 50% uitkomt (bv. zes mensen stemmen voor en zes mensen stemmen tegen), is zijn stem de beslissende. Als voorzitter heeft hij alsook de mogelijkheid om de Council te ontbinden, dit slechts in crisis situaties met voldoende redenen, waarna hij de taak heeft om een nieuwe Council te vormen.
 9. De positie van voorzitter is ook van toepassing op andere gebieden binnen de N.O.D.: binnen de Druïden Senaat is dit de verkozen Hoofd Druïde, of in zijn/haar afwezig, de Hoofd Barde, en in geval van de school, de school coördinator.
 10. Een Council lid wordt geacht een afwezigheid van 10 dagen of langer aan te kondigen op voorhand, alsook de verwachte duur van deze afwezigheid.
 11. Een Council lid kan afwezig zijn zonder aankondiging, in geval van internet-, computer- of gelijkaardige problemen, maar dit slechts beperkt: als dit drie keer voorvalt binnen een tijdspanne van een jaar, beslist de Council of dit Council lid al dan niet verwijderd dient te worden van de Council.
 12. Als een Council lid een totaal ongepaste houding of gedrag aanneemt en uitdrukt, of uitzonderlijk veel afwezig is, ook al is dit telkens aangekondigd op voorhand, heeft elk Council lid het recht om een stemming te vragen om te beslissen of dit lid al dan niet verwijderd dient te worden uit de Council. Dit is enkel van toepassing als iemand overduidelijk gebrek aan respect toont tegenover andere Council sleden of eender welk lid of bezoeker van N.O.D. in het algemeen, of de aankondigingen van afwezigheid misbruikt in zijn of haar voordeel, waarna een stemming gehouden wordt waarop alle Council leden kunnen stemmen volgens de hierboven reeds vastgestelde regels. De beslissing van deze stemming is definitief.
 13. De stemming kan worden gehouden door deze te posten, of een stemformulier waarop elk Council lid een stem anoniem kan uitbrengen.  Het Council lid waartegen de klacht wordt gericht, heeft alsook recht om een stem uit te brengen in zijn of haar zaak.
 14. Council leden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de forums waarmee ze hebben ingestemd die te onderhouden, op regelmatige basis.
 15. Council leden zijn verantwoordelijk voor het antwoorden op eender welke problemen een lid of bezoeker tot hen aanschrijft, en indien ze zelf niet de juiste persoon zijn om de situatie te behandelen, duidelijk aangeven tot wie de persoon zich dient te richten.
 16. De Council dient ten allen tijde gebaseerd te zijn op het concept van de Ronde Tafel, wat wil zeggen dat iedereen gelijk staat met elkaar betreffende de inbreng van suggesties, ideeën, alsook gelijk in stemrecht, en in het uitvoeren van beslissingen binnen N.O.D., ongeacht welke rank of opleiding men heeft ontvangen binnen N.O.D. of elders.

   

7.1  COUNCIL SUB-REGLEMENTEN BETREFFENDE DE 13TH WARRIOR

Vertaling volgt nog.


The New Order of Druids is affiliated with


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo